InfoCert
Intermediary banks instructions responsibilities

INDEX

  Instrukcje i obowiązki Banków Pośredniczących

  Wstęp

  Banki prowadzą politykę KYC (KNOW-YOUR-CUSTOMER) i stosują się do regulacji Anti Money-Laundering. W szczególności dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (Eu) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w art. 10, 13 i 14, zawiera: Państwa członkowskie zakazują swoim instytucjom kredytowym i finansowym prowadzenia anonimowych rachunków lub anonimowych książeczek oszczędnościowych. Państwa Członkowskie w każdym przypadku wymagają, aby właściciele i beneficjenci istniejących anonimowych rachunków lub anonimowych książeczek oszczędnościowych zostali poddani środkom należytej staranności wobec klienta tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku przed wykorzystaniem takich rachunków lub książeczek oszczędnościowych w jakikolwiek sposób.

  Należyta staranność

  Środki należytej staranności wobec klienta obejmują:

  (a) identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości na podstawie dokumentów, danych lub informacji uzyskanych z wiarygodnego i niezależnego źródła;

  (b) identyfikację właściciela odsetek i podjęcie rozsądnych środków w celu weryfikacji tożsamości tej osoby, tak aby podmiot zobowiązany był przekonany, że wie, kim jest właściciel odsetek, w tym – w odniesieniu do osób prawnych, trustów, spółek, fundacji i podobnych porozumień prawnych – podjęcie rozsądnych środków w celu zrozumienia struktury własności i kontroli klienta;

  (c) ocenę i, w stosownych przypadkach, uzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych;

  (d) prowadzenie bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych, w tym kontroli transakcji podejmowanych w trakcie trwania tych stosunków, w celu zapewnienia, że prowadzone transakcje są zgodne z wiedzą podmiotu zobowiązanego na temat klienta, profilu działalności i ryzyka, w tym, w razie potrzeby, źródła funduszy, oraz zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje są aktualne.

  Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt. (a) oraz (b) akapitu pierwszego, podmioty zobowiązane sprawdzają również, czy każda osoba podająca się za działającą w imieniu klienta jest tak upoważniona oraz identyfikują i sprawdzają tożsamość tej osoby. Państwa Członkowskie wymagają, aby weryfikacja tożsamości klienta i właściciela odsetek miała miejsce przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji.

  Rzeczywiście, po otrzymaniu wniosku z kanału “pośredniego” (Bank działający jako pośrednik), dane referencyjne powinny mieć lepszą jakość.
  Więcej szczegółów dotyczących ról i obowiązków z pośrednikiem zostanie podanych w specjalnych umowach.
  W przypadku, gdy Bank Pośredniczący bierze udział w procesie lustracji, Specjalista Banku przekazuje Dane Referencyjne wraz z podpisanym Poświadczeniem Podmiotu Prawnego. Specjalista ds. lustracji bierze pod uwagę wiarygodność danych referencyjnych w zależności od źródła i może przeprowadzić mniejszą liczbę kontroli.

  Więcej szczegółów

  Rzeczywiście, po otrzymaniu wniosku z kanału “pośredniego” (Bank działający jako pośrednik), dane referencyjne powinny mieć lepszą jakość. Więcej szczegółów dotyczących ról i obowiązków z pośrednikiem zostanie podanych w specjalnych umowach. W przypadku, gdy Bank Pośredniczący bierze udział w procesie lustracji, Specjalista Banku przekazuje Dane Referencyjne wraz z podpisanym Poświadczeniem Podmiotu Prawnego. Specjalista ds. lustracji bierze pod uwagę wiarygodność danych referencyjnych w zależności od źródła i może przeprowadzić mniejszą liczbę kontroli.

  Dokumentacja

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller