InfoCert
What is e-invoicing?

INDEX

  Czym jest e-fakturowanie?

  Einvoicing jest cyfrow?, porównywaln? wersj? tradycyjnego, papierowego fakturowania.

  Proces ten mo?emy okre?li? jako przekazywanie elektronicznego dokumentu faktury pomi?dzy dostawc? a nabywc?. W kilku s?owach faktura elektroniczna to faktura, która zosta?a wystawiona, przes?ana, odebrana i zarchiwizowana w ustrukturyzowanym formacie danych (nieczytelnym dla cz?owieka), który umo?liwia jej automatyczne i elektroniczne przetwarzanie. Faktura elektroniczna przechowuje informacje o sprzedawcy, nabywcy i transakcji mi?dzy nimi. Aby umo?liwi? proces wystawiania faktur elektronicznych, istniej? systemy takie jak Legalinvoice, które mog? przesy?a?, odbiera? i renderowa? faktury elektroniczne w takim rozszerzeniu i mog? je tradukowa? w formacie czytelnym dla cz?owieka.

  Elektroniczne fakturowanie mia?o pocz?tkowo zastosowanie w sektorze publicznym, a gdy podkre?lono jego ogromne korzy?ci, zacz?to obserwowa? sukcesy równie? w sektorze B2B i B2C.

  Przepisy UE dotycz?ce e-fakturowania, co musisz wiedzie?

  Punktem orientacyjnym w przepisach dotycz?cych e-fakturowania na poziomie europejskim jest norma EN 16931 powsta?a w wyniku dyrektywy 2014/55/UE. Norma EN 16931 definiuje zestaw elementów informacyjnych, które mog? by? wykorzystywane i ogólnie stosowane w fakturze. Funkcje te obejmuj? wystawianie i dostarczanie faktur, walidacj? dokumentów, aspekty ksi?gowe i sprawozdawcze VAT, p?atno?ci i audyt.

  5 dobrych powodów, aby wybra? rozwi?zanie do e-fakturowania dla swojej firmy

  Pomijaj?c ewentualne obowi?zki regulacyjne, wybór rozwi?zania do elektronicznego fakturowania umo?liwia rz?dowi i przedsi?biorstwom znaczne obni?enie kosztów i zwi?kszenie efektywno?ci:

  1. Unikalny dost?p online dla wszystkich obszarów biznesowych do faktur zakupu i sprzeda?y

  2. Zniesienie czasu ksi?gowania faktur

  3. Eliminacja ewentualnych opó?nie? i wpadek wynikaj?cych z przekazywania faktur w formie papierowej

  4. Ograniczenie sporów i post?powa? s?dowych spowodowanych b??dami w rozliczeniach

  5. Wi?ksza integracja pomi?dzy fakturowaniem a p?atno?ciami elektronicznymi i windykacj?

  E-fakturowanie w celu zwi?kszenia oceny ESG?

  Nie tylko sprawno?? operacyjna, elektroniczne fakturowanie umo?liwia sprawno?? ca?ego systemu.

  Wdro?enie rozwi?za? w zakresie elektronicznego fakturowania pozwala na potencjalne podniesienie oceny ESG. Ale jak? Wyeliminowanie papieru pozwala na ewidentne korzy?ci w zakresie zrównowa?onego rozwoju ?rodowiska. Ale zaufane cyfrowe procesy fakturowania, w których mo?na ?ledzi? ka?dy bit informacji, maj? równie? ogromny wp?yw na ?ad korporacyjny: wydajno?? dla Twojej firmy i ca?ego ekosystemu.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller