Videos

Obejrzyj nasz? playlist? wideo, aby dowiedzie? si? wi?cej o naszym
Rozwi?zania Digital Trust

Bezpieczne LTA - archiwizacja d?ugoterminowa

Safe LTA to rozwi?zanie do archiwizacji cyfrowej, które pozwala na bezpieczne i pewne archiwizowanie wszystkich dokumentów cyfrowych w pe?nej zgodno?ci z przepisami. Safe LTA jest zgodny z eIDAS i wszystkimi g?ównymi regulacjami europejskimi. Zmniejsz koszty przechowywania i ryzyko naruszenia danych, gwarantuj?c warto?? prawn? i dowodow? swoich dokumentów.

Cyfrowy portfel ID dla generowania nowego biznesu - InfoCert na #OpenBankingWorldCongress 2022

Obejrzyj wywiad z Michele Guido Mario Lavizzari – InfoCert Chief International Development Officer podczas “Open Banking World Congress” w Marbelli.

InfoCert PSD2 Service Suite

Coraz cz?stsze korzystanie z us?ug p?atno?ci online i ich ci?g?a ewolucja doprowadzi?y do wprowadzenia europejskiej dyrektywy w sprawie us?ug p?atniczych 2 (PSD2).
PSD2 ma na celu ochron? konsumentów przed oszustwami i popraw? efektywno?ci systemu p?atno?ci online.

GoSign, wzmocnij swój podpis cyfrowy

Odkryj GoSign i zarz?dzaj zdalnie i inteligentnie swoimi przep?ywami pracy zwi?zanymi z podpisem. ?atwa interakcja ze wspó?pracownikami, klientami lub dostawcami, gdziekolwiek si? znajduj?, w pe?nej zgodno?ci z przepisami.

DIZME, Twój Klucz do Cyfrowej To?samo?ci

DIZME to aplikacja oparta na Blockchainie, która umo?liwia u?ytkownikom zarz?dzanie swoj? Cyfrow? To?samo?ci? i udost?pnianie certyfikowanych informacji firmom, z pe?nym poszanowaniem prywatno?ci. DIZME inspirowane przez InfoCert jest pomostem pomi?dzy ?wiatem Self Sovereign Identity a zgodno?ci? eIDAS, które ustanawiaj? poziom zaufania dla elektronicznej identyfikacji i transakcji cyfrowych. Czy chcesz dowiedzie? si? wi?cej o DIZME?

TOP - Trusted Onboarding Platform by InfoCert

TOP, Trusted Onboarding Platform, to najnowocze?niejsza platforma opatentowana przez InfoCert. TOP pozwala przyspieszy? ka?dy proces onboardingu, umo?liwi? cyfrow? subskrypcj? umowy i zwi?kszy? wspó?czynnik konwersji sprzeda?y.

InfoCert TOP - Jak dzia?a Video ID

Video ID to us?uga identyfikacji online oferowana przez TOP “Trusted Onboarding Platform” opatentowane rozwi?zanie zaprojektowane przez InfoCert w celu przyspieszenia procesów onboardingu. Zamie? swoich potencjalnych klientów w klientów gdziekolwiek w mniej ni? pi?? minut.

MID PKI, czyli jak doda? TRUST w przestrzeni IoT?

Platforma ta umo?liwia bezpieczn? i godn? zaufania komunikacj? mi?dzy obiektami, z certyfikowan? i prawnie egzekwowan? ?cie?k? audytu wszystkich podj?tych decyzji i dzia?a? wykonanych przez wszystkie podmioty zaanga?owane w transakcj?: maszyny, komponenty oprogramowania lub ludzi.

Rewolucja na rynku po?yczek chwilówek

Poniewa? rynek po?yczek osobistych staje si? jeszcze bardziej konkurencyjny, kluczowe jest spe?nienie zaawansowanych oczekiwa? u?ytkowników. Tak w?a?nie innowacyjne rozwi?zania InfoCert w zakresie zaufania umo?liwi?y ING udan? cyfrow? transofmacj? poprzez wdro?enie nowego cyfrowego procesu kredytowego pozwalaj?cego na skrócenie czasu oczekiwania na gotówk? z 13 dni do mniej ni? 5 minut.

Jak zaprojektowa? idealn? podró? w ramach umowy Trusted Digital?

Igor Marcolongo Business Compliance Manager w InfoCert pokazuje, jak zaprojektowa? idealn?, zaufan? podró? po kontraktach cyfrowych.