Videos

Urm?ri?i playlistul nostru video pentru a afla mai multe despre
Solu?ii de încredere digital?

Safe LTA - Arhivare pe termen lung

Safe LTA este solu?ia de arhivare digital? care v? permite s? arhiva?i în siguran?? ?i în condi?ii de securitate toate documentele dumneavoastr? digitale în deplin? conformitate. Safe LTA este în conformitate cu eIDAS ?i cu toate reglement?rile europene importante. Reduce?i costurile de stocare ?i riscul de înc?lcare a securit??ii datelor, garantând valoarea juridic? ?i probatorie a documentelor dumneavoastr?.

Un portofel digital de identificare pentru generarea de noi afaceri - InfoCert la #OpenBankingWorldCongress 2022

Urm?ri?i interviul cu Michele Guido Mario Lavizzari – InfoCert Chief International Development Officer la “Open Banking World Congress” din Marbella.

InfoCert PSD2 Service Suite

Utilizarea din ce în ce mai mare a serviciilor de plat? online ?i evolu?ia continu? a acestora au dus la introducerea Directivei europene privind serviciile de plat? 2 (PSD2).
PSD2 urm?re?te s? protejeze consumatorii împotriva fraudelor ?i s? îmbun?t??easc? eficien?a sistemului de pl??i online.

GoSign, împuternice?te-?i semn?tura digital?

Descoperi?i GoSign ?i gestiona?i-v? fluxurile de lucru cu semn?turi de la distan?? ?i în mod inteligent. Interac?iona?i cu u?urin?? cu colegii, clien?ii sau furnizorii, oriunde s-ar afla ace?tia, în deplin? conformitate cu reglement?rile.

DIZME, cheia dumneavoastr? pentru identitatea digital?

DIZME este o aplica?ie bazat? pe Blockchain care permite utilizatorilor s? î?i gestioneze identitatea digital? ?i s? împ?rt??easc? informa?ii certificate cu companiile, cu respectarea deplin? a confiden?ialit??ii. DIZME, inspirat de InfoCert, este o punte de leg?tur? între lumea Identit??ii Suverane ?i conformitatea eIDAS, care stabile?te nivelul de încredere pentru identificarea electronic? ?i tranzac?iile digitale. Dori?i s? ?ti?i mai multe despre DIZME?

TOP - Trusted Onboarding Platform de la InfoCert

TOP, Trusted Onboarding Platform, este o platform? de ultim? genera?ie patentat? de InfoCert. TOP permite accelerarea oric?rui proces de îmbarcare, pentru a permite subscrierea digital? a contractelor ?i pentru a cre?te rata de conversie a vânz?rilor.

InfoCert TOP - Cum func?ioneaz? Video ID

Video ID este serviciul de identificare online oferit de TOP “Trusted Onboarding Platform”, solu?ia patentat? de InfoCert pentru accelerarea proceselor de integrare. Transforma?i-v? perspectivele în clien?i oriunde în mai pu?in de cinci minute.

MID PKI, cum s? ad?ug?m ÎNCREDERE în spa?iul IoT?

Aceast? platform? permite o comunicare sigur? ?i de încredere între obiecte, cu o pist? de audit certificat? ?i aplicabil? din punct de vedere juridic a tuturor deciziilor luate ?i a ac?iunilor efectuate de toate entit??ile implicate într-o tranzac?ie: ma?ini, componente software sau oameni.

Revolu?ionarea pie?ei de creditare instantanee

Pe m?sur? ce pia?a împrumuturilor personale devine ?i mai competitiv?, este esen?ial s? r?spundem a?tept?rilor avansate ale utilizatorilor. Astfel, solu?iile inovatoare de încredere InfoCert au permis ING s? realizeze cu succes tranzi?ia digital? prin implementarea noului proces digital de creditare care a permis reducerea timpului de încasare de la 13 zile la mai pu?in de 5 minute.

Cum s? concepe?i o c?l?torie perfect? pentru un contract digital de încredere?

Igor Marcolongo Business Compliance Manager în cadrul InfoCert arat? cum s? concepe?i o c?l?torie perfect? pentru un contract digital de încredere.