InfoCert
The Total Economic Impact™ of InfoCert GoSign

INDEX

  The Total Economic Impact™ of InfoCert GoSign

  Cyfrowa (r)ewolucja Twoich procesów biznesowych

  Uzyskaj 177% ROI w 13 miesi?cy dzi?ki wykorzystaniu InfoCert GoSign

  Dzi?ki GoSign mo?esz cyfrowo kontrolowa?, podpisywa? i zatwierdza? dowolny przep?yw pracy lub dokument do u?ytku wewn?trznego i zewn?trznego w pe?nej zgodno?ci z przepisami i zasadami wewn?trznymi.

  GoSign skraca czas potrzebny na przygotowanie i podpisanie umów oraz gwarantuje pe?n? warto?? prawn? transakcji i podpisanych dokumentów.

  Jest to kluczowa d?wignia nap?dzaj?ca doskona?o?? operacyjn? i poprawiaj?ca skuteczno?? zarz?dzania w ka?dej organizacji.

  Dlaczego warto nam zaufa??

  Pobierz ten niezale?ny raport Forrester Research analizuj?cy wszystkie ilo?ciowe i jako?ciowe korzy?ci, które g?ówny klient InfoCert z sektora energetycznego uzyska? dzi?ki przyj?ciu GoSign, w tym:

  • + 177% ROI
  • + 55% sprawno?ci

  Badanie to zosta?o przeprowadzone z wykorzystaniem metodologii Total Economic Impact (TEI), która zosta?a opracowana w celu pomiaru ka?dej inwestycji technologicznej pod wzgl?dem korzy?ci, kosztów, elastyczno?ci i ryzyka.

  Referencje klientów

  “Staramy si? upro?ci? zarówno wewn?trzne, jak i zewn?trzne procesy, aby sta? si? firm? bez papieru. Korzystanie z GoSign by?o du?? cz??ci? naszej strategii, aby rozpocz?? redukcj? milionów dokumentów, które podpisujemy i które s? wymagane przez prawo do archiwizacji przez lata.”

  Kierownik, z którym przeprowadzono wywiad w trakcie badania

  “GoSign pozwala nam pomin?? etapy procesu, które w przeciwnym razie by?yby niemo?liwe. W szczególno?ci GoSign pozwala nam wykorzysta? urz?dzenia mobilne i uzyska? dost?p do osób, które pracuj? z dala od ?rodowisk biurowych. Osiemdziesi?t procent naszych u?ytkowników podpisuje dokumenty GoSign na urz?dzeniach mobilnych, a nie na komputerach.”

  Kierownik, z którym przeprowadzono wywiad w trakcie badania

  Complete the form to download the full presentation:  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller