InfoCert
With Target Informatica digital transformation is automatically embraced

INDEX

  With Target Informatica digital transformation is automatically embraced

  Elektroniczne fakturowanie i zdalny podpis innowacj? na rynku vendingowym

  Dwadzie?cia lat do?wiadczenia w obs?udze rynku

  Firma Target Informatica zosta?a za?o?ona w 1994 roku z deklarowanym celem rozwoju oprogramowania do zarz?dzania w ?rodowisku Microsoft. Firma jest certyfikowanym partnerem Microsoft od 1995 roku i ISV (Independent Software Vendor) od 1998 roku i produkuje produkty o krajowej dystrybucji takie jak.

  GD Vending Software Solution: oprogramowanie ERP do skomputeryzowania zarz?dzania automatami vendingowymi, OCS, kawiarniami, sklepami automatycznymi i nie tylko.

  S.I.Ge.S. System informacji zarz?dczej w ochronie zdrowia: platforma oprogramowania ca?kowicie oparta na sieci, s?u??ca do zarz?dzania i raportowania danych klinicznych i administracyjnych.

  TeleCorr: aplikacja do zbierania danych z automatów vendingowych, systemów p?atniczych, telemetrii do przechowywania i wysy?ania paragonów telematycznych.

  Pick&TrackApp: profesjonalna aplikacja mobilna do rejestrowania informacji zwi?zanych z kompletacj?, inwentaryzacj?, przemieszczaniem, ?ledzeniem towarów i produktów, ?atwo integruj?ca si? z dowolnym systemem zarz?dzania dzi?ki technologiom Android i Microsoft Azure.

  Cel: coraz bardziej kompleksowe do?wiadczenie klienta

  Bran?a Vendingowa jest jednym z g?ównych rynków, na których dzia?a Target Informatica. W tym kontek?cie Target Informatica potrzebowa?a zintegrowa? swoje produkty z innowacyjnymi rozwi?zaniami cyfrowymi, aby zapewni? swoim klientom bardziej kompletne i wydajne procesy, takie jak.

  • Platforma elektronicznego fakturowania dla rozwi?za? skierowanych do ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, maj?ca na celu nadanie wi?kszej przejrzysto?ci dzia?alno?ci prowadzonej ju? za pomoc? handheldów, w terenie i w Coffee Shopach.
  • Bezpieczne funkcje zdalnego podpisu dla umów i raportów w ró?nych aplikacjach.

  Z kolei w przypadku sektora ochrony zdrowia konieczne by?o udoskonalenie rozwi?zania S.I.Ge.S. “System Zarz?dzania dla Zdrowia”, integruj?c proces umo?liwiaj?cy podpisywanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z przepisami.

  Innym wa?nym rozwi?zaniem oferowanym przez Target Informatica jest aplikacja Pick&Track App dla logistyki, dla której Spó?ka poszukiwa?a integracji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby zapewni? coraz pe?niejsze do?wiadczenie klienta.

  Cel: coraz bardziej kompleksowe do?wiadczenie klienta

  Dzi?ki partnerstwu z InfoCert, Target Informatica wzbogaci?a swoj? ofert?: w rozwi?zaniach z rodziny GD – Distributor Management, dzi?ki integracji produktu InfoCert – Legalinvoice, wprowadzono aktywny i pasywny cykl elektronicznego fakturowania. Ponadto zintegrowano us?ugi zdalnego podpisu LegalCert dla dokumentacji, ze szczególnym uwzgl?dnieniem umów kredytowych i raportów licznikowych, wymaganych przepisami i niezb?dnych do wysy?ania elektronicznych pokwitowa? do Agenzia delle Entrate.

  W sektorze zdrowia raportowanie zintegrowane w Si.Ge.S. oprogramowanie do zarz?dzania szpitalnymi us?ugami endoskopii trawiennej zosta?o wyposa?one w mo?liwo?? bezpiecznego podpisywania raportów za pomoc? prostego klikni?cia dla lekarzy wykonuj?cych badania. Ponadto zintegrowano us?ug? konserwacji cyfrowej, aby zagwarantowa? integralno??, dost?pno?? i trwa?o?? dokumentów i informacji w czasie.

  Wreszcie, aplikacja Pick&Track App zosta?a wyposa?ona w funkcje podpisu cyfrowego.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller