InfoCert
Terms of use

INDEX

  Terms of use

  Dostarczony przez InfoCert

  InfoCert Legal Entity Identifier to usługa świadczona przez InfoCert S.p.A. (firma podlegająca kierownictwu i koordynacji Tinexta S.p.A.) – Piazza Sallustio, 9, Rzym, 00187 – dotycząca wyszukiwania i pobierania LEI i LE-RD z tej strony internetowej przez każdego.

  Wstęp

  Fundacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) jest fundacją typu not-for-profit założoną przez Radę Stabilności Finansowej w Bazylei/Szwajcarii na mocy prawa szwajcarskiego.

  GLEIF i współpracujące z nim Lokalne Jednostki Operacyjne (“LOU”) prowadzą system unikalnych na skalę światową identyfikatorów podmiotów prawnych (“LEI”, “LEIs”) oraz repozytoria LEI zawierające pewne dodatkowe informacje o odpowiednich podmiotach prawnych (“Legal Entity Reference Data”, “LE-RD”).

  Witryna https://infocert.digital/lei umożliwia użytkownikom dostęp do repozytorium LEI LOU. Każdy taki dostęp może wykorzystywać pobieranie plików, dostęp za pośrednictwem interfejsów sieciowych/API lub za pomocą innych środków technicznych, zgodnie z uznaniem InfoCert. Wszelkie dane LEI i dostęp LE-RD z https://infocert.digital/lei podlegają warunkom korzystania określonym poniżej („Warunki korzystania”).

  1. Definicje

  • Usługa dostępu” oznacza usługę świadczoną przez InfoCert zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i dokładniej opisaną poniżej, udostępnianą na tej stronie internetowej https://infocert.digital/lei
  • LOU’s LEI Repository” oznacza bazę danych i/lub wyjście pliku Common Data File Format obsługiwane przez InfoCert z co najmniej wszystkimi LEI i LE-RD zarządzanymi przez InfoCert.
  • GLEIS” oznacza Globalny System Identyfikacji Podmiotów Prawnych prowadzony przez GLEIF i LOU.
  • LEI” oznacza jeden lub wiele Identyfikatorów Podmiotów Prawnych wydanych przez GLEIF i LOU.
  • LEI Reference Data” i “LE-RD” (w liczbie pojedynczej i mnogiej) oznaczają informacje dostępne w Repozytorium LEI w odniesieniu do LEI. Kategorie danych obecnie zawartych w LE-RD są wymienione na stronie InfoCert.
  • LOU” lub “LOU” oznacza Lokalne Jednostki Operacyjne, które zawarły Umowę Ramową z GLEIF i które są akredytowane przez GLEIF do przyjmowania wniosków osób prawnych o LEI oraz do wydawania LEI. Listę akredytowanych LOU można znaleźć na stronie In-foCert jest autoryzowanym LOU.
  • My“, “nas“, “nasz” lub równoważne określenia odnoszą się do InfoCert.
  • Użytkownik“, “Ty“, “Twój” lub równoważne określenia odnoszą się do każdego użytkownika Usługi dostępu.

  2. Usługa dostępu

  Usługa Dostępu umożliwia Użytkownikom przeglądanie i/lub pobieranie pojedynczych LEI i/lub zrelatywizowanych LE-RD i/lub całego zestawu lub podzbioru LEI i/lub dotyczących ich LE-RD z Repozytorium LEI LOU i/lub pliku Common Data File Format.

  Usługa Dostępu na stronie https://infocert.digital/lei świadczona jest bezpłatnie i bez żadnych barier technicznych.
  Dane dostępne w ramach usługi dostępu są udostępniane na licencji CC0, zob. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
  W celu ochrony GLEIS i podstawowych zasad leżących u jego podstaw, określonych w Zasadach Zarządzania GLEIS, w szczególności w przypadku jakiegokolwiek wykorzystania Usługi Dostępu, które jest sprzeczne lub grozi podważeniem tych podstawowych zasad lub korzyści publicznej, dla której LEIs i LE-RD są dostarczane, musimy zastrzec sobie prawo do zawieszenia lub zmiany Usługi Dostępu lub któregokolwiek z Warunków Użytkowania.

  Wymagania techniczne, których należy przestrzegać, aby móc korzystać z Usługi Dostępu, zostały opisane na stronie https://infocert.digital/lei

  3. Poziom usług

  Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa https://infocert.digital/lei a Usługa Dostępu będzie funkcjonowała i była dostępna bez przerw i błędów. Jednakże ich działanie może zostać przerwane z powodu konserwacji, aktualizacji lub awarii systemu lub sieci. Okna serwisowe są – w miarę możliwości – ogłaszane w odpowiednim czasie na stronie https://infocert.digital/lei

  4. Warunki użytkowania

  Korzystając z naszej usługi dostępu, zgadzasz się z następującymi warunkami:
  Użytkownik potwierdza, że nie posiada i nie nabędzie żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw własności do LEIs i LE-RD dostarczonych przez Access Ser-vice oraz że nie rości sobie takich praw.
  Zgadzasz się na dostęp do kodów LEI i/lub LE-RD na stronie https://infocert.digital/lei wyłącznie poprzez korzystanie z Usługi Dostępu oraz powstrzymania się od prób uzyskania dostępu do naszego Repozytorium LEI lub jakichkolwiek innych naszych plików lub baz danych w inny sposób niż poprzez korzystanie z oferowanej przez nas Usługi Dostępu, a w szczególności powstrzymania się od próby obejścia ograniczeń technicznych lub zainfekowania repozytorium LEI jakimkolwiek złośliwym oprogramowaniem.
  W przypadku chęci wykorzystania znaku towarowego i logo GLEIF, które jest zastrzeżonym znakiem towarowym, należy skontaktować się z GLEIF pod adresem wskazanym na stronie https://www.gleif.org.
  Zgadzasz się, że nie będziesz stwarzał, w jakikolwiek sposób, wrażenia, że dane i/lub usługi, z wyjątkiem oryginalnych LEI i LE-RD pobranych przez Ciebie poprzez usługę dostępu, są dostarczane lub wspierane lub autoryzowane lub przyznawane lub w inny sposób powiązane z GLEIF lub InfoCert.

  Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymania się od wszelkich działań i oświadczeń, które mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną i/lub klientów, co do tego, że jakiekolwiek produkty lub usługi świadczone przez użytkownika, nawet jeśli LEIs i LE-RD mogą być częścią takiego produktu lub usługi, są usługami lub produktami GLEIF lub dowolnego LOU, lub że użytkownik jest częścią lub pozostaje w szczególnej relacji z GLEIF i/lub GLEIS i/lub dowolnym LOU.

  Użytkownik zgadza się, że GLEIF i InfoCert mogą podjąć wszelkie odpowiednie kroki, w tym, ale nie tylko, działania sądowe i wstępne nakazy sądowe, jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków Użytkowania, a także, że użytkownik jest, o ile pozwala na to obowiązujące prawo, zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 90.878,50 € za każdy pojedynczy przypadek nieprzestrzegania warunków.

  5. Wyłączenie gwarancji i zwolnienie z odpowiedzialności

  leis i le-rd udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem usługi dostępu są dostarczane na zasadzie “tak jak jest” i “tak jak są dostępne”. nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym zakresie. użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z nich na swoje wyłączne ryzyko.

  W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy w odniesieniu do leis i le-rd wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, oraz odpowiedzialność, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wynikowe) powstałe w wyniku korzystania z usługi dostępu lub leis i le-rd.

  W szczególności, bez ograniczeń, uznajesz, że wydawanie leis i zbieranie le-rd odbywa się na podstawie aplikacji i informacji dostarczanych przez osoby trzecie. nie możemy i nie gwarantujemy, że takie informacje są dokładne, poprawne, aktualne lub że dany lej jest jedynym lejem wydanym dla określonego podmiotu prawnego.

  W każdym przypadku bez ograniczeń wyłączamy działanie zależności za skutki przerwami lub błędami w dodatku usługi dostępu lub serwisu https://infocert.digital/lei ponadto zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie, niemożność dostępu lub złe warunki korzystania z usług lub strony internetowej spowodowane nieodpowiednim sprzętem, zakłóceniami związanymi z dostawcami usług internetowych, nasyceniem sieci internetowej i z każdej innej przyczyny. ponadto nie gwarantujemy, że usługi, informacje i treści zawarte lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem usług lub strony internetowej https://infocert.digital/leia są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

  Obowiązują zastrzeżenia licencji (patrz punkt 4).

  6. Prawo właściwe i jurysdykcja

  Niniejsze Warunki Użytkowania oraz korzystanie z Usługi Dostępu przez Użytkownika będą pod każdym względem regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem materialnym Włoch, bez względu na włoskie przepisy kolizyjne. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów we Włoszech w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller