InfoCert
Terms of use

INDEX

  Terms of use

  Az InfoCert által biztosított

  Az InfoCert Legal Entity Identifier az InfoCert S.p.A. (a Tinexta S.p.A. irányítása és koordinálása alá tartozó társaság) – Piazza Sallustio, 9, Róma, 00187 – által nyújtott szolgáltatás, amely a LEI-k és LE-RD-k keresésére és letöltésére vonatkozik erről a weboldalról bárki számára.

  Bevezetés

  A Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) egy nonprofit alapítvány, amelyet a Pénzügyi Stabilitási Tanács a svájci Bázelben alapított a svájci törvények szerint.

  A GLEIF és a vele együttműködő helyi működési egységek (“LOU-k”) világszerte egyedi jogi személyazonosítók (“LEI”, “LEI-k”) és az érintett jogi személyekre vonatkozó bizonyos kiegészítő információkat tartalmazó LEI-tárolók (“jogi személy referenciaadatok”, “LE-RD”) rendszerét működtetik.

  A https://infocert.digital/lei weboldalon a felhasználók hozzáférhetnek a LOU LEI-tárához. Az ilyen hozzáférés történhet fájlletöltéssel, webes interfészeken / API-kon keresztül történő hozzáféréssel vagy bármely más technikai eszközzel, az InfoCert belátása szerint. A https://infocert.digital/lei webhelyről származó bármely LEI-adatra és LE-RD-hozzáférésre az alábbiakban meghatározott használati feltételek vonatkoznak (a „Felhasználási feltételek”).

  1. Fogalommeghatározások

  • Hozzáférési szolgáltatás” az InfoCert által a jelen Felhasználási Feltételek alapján biztosított és az alábbiakban részletesebben ismertetett szolgáltatás, amely ezen a webhelyen érhető el: https://infocert.digital/lei
  • LOU LEI-tároló“: az InfoCert által üzemeltetett adatbázis és/vagy Common Data File Format fájlkimenet, amely legalább az InfoCert által kezelt összes LEI-t és LE-RD-t tartalmazza.
  • GLEIF védjegy és logó“: a GLEIF védjegye és logója a http://www.gleif.org weboldalon látható módon.
  • GLEIS“: a GLEIF és az LOU-k által működtetett globális jogalany-azonosító rendszer.
  • LEI“: egy vagy több, a GLEIF és az LOU-k által kiadott jogalany-azonosító.
  • LEI-referenciaadatok” és “LE-RD” (egyes és többes szám): a LEI-tárban egy LEI-vel kapcsolatban rendelkezésre álló információk. A jelenleg a LE-RD-ben szereplő adatkategóriák az InfoCert oldalon találhatók.
  • LOU” vagy “LOU-k“: azok a helyi működési egységek, amelyek a GLEIF-fel keretmegállapodást kötöttek, és amelyeket a GLEIF akkreditált a jogi személyek LEI iránti kérelmeinek elfogadására és LEI-k kiadására. Az akkreditált LOU-k listája megtalálható az In-foCert engedélyezett LOU.
  • A “mi“, “minket“, “miénk” vagy ezzel egyenértékű kifejezések az InfoCertre vonatkoznak.
  • Felhasználó“, “Ön“, “az Ön” vagy ezzel egyenértékű kifejezések a Hozzáférési szolgáltatás bármely felhasználójára vonatkoznak.

  2. Hozzáférési szolgáltatás

  A hozzáférési szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a LOU LEI-tárából és/vagy a Common Data File Format fájlból egyedi LEI-ket és/vagy újralatinázott LE-RD-ket és/vagy a LEI-k egészét vagy egy részhalmazát és/vagy a vonatkozó LE-RD-ket megnézzék és/vagy letöltsék.

  A https://infocert.digital/lei weboldalon található Access Service ingyenes és technikai akadályok nélkül biztosított.
  A hozzáférési szolgáltatáson keresztül elérhető adatok a CC0 licenc alatt állnak rendelkezésre, lásd https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
  A GLEIS és az annak alapjául szolgáló, a GLEIS irányítási elveiben meghatározott alapelvek védelme érdekében, különösen a hozzáférési szolgáltatás olyan használata esetén, amely ellentétes ezekkel az alapelvekkel vagy a LEI és a LE-RD által biztosított közhasznú célokkal, vagy azzal fenyeget, fenntartjuk a jogot a hozzáférési szolgáltatás vagy a felhasználási feltételek felfüggesztésére vagy módosítására.

  A hozzáférési szolgáltatás használatához betartandó műszaki követelmények a https://infocert.digital/lei oldalon találhatók.

  3. Szolgáltatási szint

  Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a https://infocert.digital/lei weboldal és az Access Service megszakítások és hibák nélkül működjön és elérhető legyen. Működésük azonban karbantartás, frissítések, rendszer- vagy hálózati hibák miatt megszakadhat. A szolgáltatási ablakokat – amikor csak lehetséges – kellő időben közöljük a https://infocert.digital/lei oldalon https://infocert.digital/lei

  4. A használat feltételei

  Hozzáférési szolgáltatásunk használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket:
  Ön tudomásul veszi, hogy nem rendelkezik, és nem is szerez szellemi tulajdonjoggal vagy egyéb tulajdonosi jogokkal a hozzáférési szolgáltatás által biztosított LEI-k és LE-RD-k tekintetében, és nem is fog ilyen jogokra igényt tartani.
  Ön beleegyezik, hogy a https://infocert.digital/lei oldalon hozzáférjen LEI-hez és/vagy LE-RD-hez csak a hozzáférési szolgáltatás használatával, és tartózkodjon attól, hogy a LEI-tárhelyünkhöz vagy bármely más fájlunkhoz vagy adatbázisunkhoz hozzáférjen, kivéve az általunk kínált hozzáférési szolgáltatás használatával, és különösen tartózkodjon a technikai korlátozások megkerülése vagy a LEI Repository megfertőzése bármilyen rosszindulatú programmal.
  Ha a GLEIF védjegyet és logót, amely bejegyzett védjegy, használni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a GLEIF-fel a https://www.gleif.org oldalon megadott címen.
  Ön vállalja, hogy tartózkodik attól, hogy bármilyen módon azt a benyomást keltse, hogy az adatokat és/vagy szolgáltatásokat – az Ön által a Hozzáférési szolgáltatáson keresztül letöltött eredeti LEI-k és LE-RD-k kivételével – a GLEIF vagy az InfoCert biztosítja, támogatja, engedélyezi, biztosítja vagy más módon társítja.

  Ön vállalja továbbá, hogy tartózkodik minden olyan cselekménytől vagy kijelentéstől, amely a nyilvánosságot és/vagy az ügyfeleit félrevezetheti abban a hitben, hogy az Ön által nyújtott termékek vagy szolgáltatások – még akkor is, ha a LEI és a LE-RD az ilyen termék vagy szolgáltatás részét képezik – a GLEIF vagy bármely LOU szolgáltatásai vagy termékei, vagy hogy Ön a GLEIF és/vagy a GLEIS és/vagy bármely LOU része vagy különleges kapcsolatban áll vele.

  Ön elfogadja, hogy a GLEIF és az InfoCert bármilyen megfelelő lépést megtehet, beleértve, de nem kizárólagosan a bírósági eljárást és az ideiglenes végzéseket, ha Ön nem tartja be a jelen felhasználási feltételeket, és hogy Ön – amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi – 90.878,50 € összegű kötbér megfizetésére kötelezhető minden egyes esetben, ha nem tartja be a feltételeket.

  5. A szavatossági és felelősségmentességről való lemondás

  A leis és a le-rd, amelyet a hozzáférési szolgáltatáson keresztül bocsátanak az Ön rendelkezésére, “ahogy van” és “ahogy rendelkezésre áll” alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos biztosítékot vagy garanciát. kifejezetten elfogadja, hogy annak bármilyen használata kizárólag az Ön kockázatára történik.

  Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk a leis és le-rd tekintetében minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és felelősséget, beleértve, de nem kizárólagosan, a kereskedelmi forgalomképességre és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető jellegű és következményes károkat), amelyek a hozzáférési szolgáltatás vagy a leis és le-rd használatából erednek.

  Különösen, de nem kizárólagosan, Ön tudomásul veszi, hogy a leikok kibocsátása és a le-rd gyűjtése harmadik felek által biztosított alkalmazásokon és információkon alapul. nem tudjuk, és nem is tudjuk garantálni, hogy ezek az információk pontosak, helyesek, naprakészek, vagy hogy egy adott lej az egyetlen lej, amelyet egy adott jogi személy számára bocsátottak ki.

  A hozzáférési szolgáltatás vagy a https://infocert.digital/lei weboldal működésének megszakadásából vagy hibájából eredő károkért, korlátozás nélkül elhárítunk minden felelősséget. továbbá kizárunk minden felelősséget a szolgáltatások vagy a weboldal nem megfelelő berendezések, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos zavarok, az internet-hálózat telítettsége vagy bármely más ok miatt bekövetkező hibás működéséért, a hozzáférés lehetetlenné válásáért vagy a szolgáltatások vagy a weboldal rossz használati feltételeiért. továbbá nem garantáljuk, hogy a szolgáltatásokban vagy a https://infocert.digital/lei webhelyen keresztül elérhető vagy más módon az Ön számára elérhető szolgáltatások, információk és tartalmak vírusoktól vagy más káros összetevőktől mentesek.

  Az engedélyben foglalt fenntartások (lásd a 4. szakaszt) alkalmazandók.

  6. Alkalmazandó jog és joghatóság

  A jelen Felhasználási feltételek, valamint a Hozzáférési szolgáltatás Ön általi használata minden tekintetben Olaszország anyagi jogi szabályai alá tartozik, és az olasz kollíziós szabályok figyelmen kívül hagyásával Olaszország anyagi jogi szabályai szerint kell értelmezni és értelmezni. A Felek alávetik magukat az olaszországi illetékes bíróságok kizárólagos joghatóságának a jelen Felhasználási Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos minden jogvitában.

  Let's talk  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller