InfoCert
The Total Economic Impact™ Of InfoCert LegalCare and ProxySign For Healthcare

INDEX

  The Total Economic Impact™ Of InfoCert LegalCare and ProxySign For Healthcare

  InfoCert LegalCare i ProxySign usprawniaj? kliniczne i administracyjne przep?ywy pracy, co znacznie obni?a koszty

  InfoCert LegalCare to cyfrowe rozwi?zanie do zarz?dzania dokumentami i d?ugoterminowej archiwizacji, które pomaga organizacjom opieki zdrowotnej w przechowywaniu dokumentów biznesowych i ogólnych. Zapewnia to maksymaln? warto?? prawn? i bardziej efektywny sposób zarz?dzania aktywami informacyjnymi. ProxySign pomaga tym samym organizacjom zarz?dza? cyfrowym podpisywaniem i zatwierdzaniem przep?ywów pracy.

  W po??czeniu te rozwi?zania znacznie obni?aj? koszty przep?ywu pracy klinicznej,
  administracyjne przep?ywy pracy, archiwizacj? dokumentów i drukowanie.

  InfoCert zleci? Forrester Consulting przeprowadzenie badania TEI i zbadanie potencjalnego zwrotu z inwestycji, jaki przedsi?biorstwa mog? osi?gn?? poprzez wdro?enie InfoCert LegalCare
  i ProxySign w kontek?cie opieki zdrowotnej.

  InfoCert LegalCare i ProxySign usprawniaj? kliniczne i administracyjne przep?ywy pracy, co znacznie obni?a koszty

  Forrester okre?li? ilo?ciowo korzy?ci, koszty, ryzyko i elastyczno?? na podstawie wywiadów z klientem InfoCert.

  Badany klient, przyjmuj?c LegalCare i ProxySign, przeszed? od opartych na papierze klinicznych i administracyjnych przep?ywów pracy do w pe?ni zaufanego procesu cyfrowego.

  Referencje klientów

  “Nasz poprzedni, przestarza?y proces papierowy oznacza? obszerne drukowanie, fizyczne przenoszenie dokumentów i ci?g?e ryzyko b??dów w obs?udze dokumentów lub nawet oszustwa”

  Pracownik, z którym przeprowadzono wywiad w trakcie badania

  “Dzi?ki LegalCare i ProxySign mo?emy wymienia? oficjalne cyfrowe wersje dokumentów w czasie rzeczywistym w ci?gu kilku minut, a wszystko to przy spe?nieniu wymogów bezpiecze?stwa cyfrowego i regulacji prawnych.”

  Pracownik, z którym przeprowadzono wywiad w trakcie badania

  Complete the form to download the full presentation:  Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller